Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door STIBA-leden van 
overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de 
uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of 
leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de STIBA Garantievoorwaarden van 
toepassing. 

1.2 STIBA-leden zijn die ondernemingen welke als lid door het Bestuur van STIBA krachtens 
artikel 3 van de Statuten van genoemde Vereniging zijn toegelaten en welke herkenbaar zijn 
aan het STIBA-schild. Tevens zijn de STIBA-leden te vinden op de website van STIBA. 
 
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden het STIBA-lid slechts 
voorzover deze de gelding daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft vastgelegd. Bij verwijzing 
door de koper naar eigen voorwaarden, gelden bij uitsluiting de onderhavige voorwaarden, 
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 
2. Overeenkomst 
2.1 Indien de overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch wordt aangegaan, komt deze tot 
stand op de dag van ondertekening van het contract door het STIBA-lid, onderscheidenlijk op 
de dag van verzending van de schriftelijke dan wel elektronische opdrachtbevestiging door het 
STIBA-lid. 
 
2.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van het STIBA-lid binden 
het STIBA-lid niet dan nadat en voor zover zij door het STIBA-lid schriftelijk dan wel 
elektronisch zijn bevestigd. 
 
3. Prijzen 
3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al 
dan niet berekend via de B.T.W. marge regeling van het demontagebedrijf. 
 
3.2 Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
 
3.3 Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene 
aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij binden het 
STIBA-lid niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of 
aangegeven. 
 
4. Levering 
4.1 Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van het STIBA-lid. Op de 
koper rust een afnameplicht, tenzij het STIBA-lid hierbij geen redelijk belang heeft. 
 
4.2 Zodra de zaak klaar staat voor levering dan wel verzending, draagt de koper het risico voor 
alle directe en indirecte schade, die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens 
voorzover aan grove schuld van het STIBA-lid te wijten. Indien de koper na ingebrekestelling 
in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal het STIBA-lid gerechtigd zijn de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de kosten van opslag van de 
zaak aan de koper in rekening te brengen. 
 
4.3 De verkochte zaak zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het 
sluiten van de overeenkomst bevindt. 
  
Huishoudelijk reglement STIBA, goedgekeurd op de ALV d.d. 8 mei 2012 2
 
 
4.4 Vervoer en verzending van verkochte zaken door het STIBA-lid vindt geheel plaats voor 
rekening en risico van de koper. 
 
5. Leveringstermijn  
5.1 Levertijden worden in overleg en bij benadering door het STIBA-lid vastgesteld. Levertijden 
zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge en 
schriftelijke orderbevestiging. 
 
5.2 In geval van niet tijdige levering is het STIBA-lid niet aansprakelijk voor door de koper geleden 
schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper het STIBA-lid schriftelijk in gebreke heeft 
gesteld, waarbij de koper het STIBA-lid een termijn moet gunnen van tenminste de helft van 
de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. 

5.3 Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens 
termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit 
artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden 
gevergd. 
 
6. Betaling 
 6.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant. Bij koop op afstand kan het 
 STIBA-lid de koper diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder Ideal, PayPal en 
 creditcards in een beveiligde omgeving en de mogelijkheid van eenmalige machtiging. 
 Bankgegevens van de koper zullen door het STIBA-lid niet worden opgeslagen. De koper is er 
 zich van bewust dat betaling via internet risico's kan meebrengen. Betalingen via internet zijn 
 voor eigen risico van de koper. Het STIBA-lid is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de 
 koper betalingen uitvoert. 
 
6.2 Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na 
factuurdatum. 
 
6.3 Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft 
plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in 
verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente 
per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag. 
 
6.4 In geval van lid 3 van dit artikel heeft het STIBA-lid binnen de termijn van artikel 7:44 BW het 
recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die 
verklaring wordt de koop ontbonden. 
 
6.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke -die van incassobureau's, 
deurwaarders, advocaten daaronder begrepen- die voor het STIBA-lid verbonden zijn aan de 
handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De 
buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de 
Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso's met een minimum van € 50,00. 
 
7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens het STIBA-lid uit hoofde van 
of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van het 
STIBA-lid. 
 
7.2 De koper is niet gerechtigd geleverde zaken -zolang deze niet betaald zijn- aan derden door te 
 leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen. 
 
7.3 De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en 
 indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht. 
 
8. Tekortkomingen/klachten 
8.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in 
de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te 
controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 8 
dagen na levering van de zaak aan het STIBA-lid gemeld te worden. Deze melding dient 
schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde 
tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer. 
 
8.2 Koper dient het STIBA-lid in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. 
Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich 
te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde 
termijn had kunnen ontdekken. 
 
8.3 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan het STIBA-lid te vergoeden. 
 
8.4 De bepalingen van dit artikel 8 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de 
Garantievoorwaarden van STIBA. 
 
9. Overmacht 
9.1 Indien het STIBA-lid geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting 
jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan het STIBA-lid worden toegerekend indien het 
STIBA-lid de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt 
gemaakt door een -al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van het 
STIBA-lid is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: 
 
 - tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs; 
 - oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties; 
 - sabotage, boycot, staking of bezetting; 
 - machineschade; 
 - diefstal uit de magazijnen; 
 - bedrijfsstoornissen; 
 - maatregelen van de overheid; 
 - slecht weer; 
 - blikseminslag; 
 - brand. 
 
9.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit 
 toelaat,het STIBA-lid niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper 
 voortvloeiende schade en kan het STIBA-lid naar eigen keuze de nakoming van haar 
 verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of 
 gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 
 
10. Gebruik van de zaak 
10.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met 
 inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door het 
 STIBA-lid voorgeschreven gebruiksvoorschriften. 
 
10.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde 
 gebruikt en koper het STIBA-lid aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het 
 gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een 
  
Huishoudelijk reglement STIBA, goedgekeurd op de ALV d.d. 8 mei 2012 4
 
 
gebrek in de door het STIBA-lid geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan 
 overeenkomstig lid 1 van dit artikel. 
 
10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en lid 2 van dit artikel is het STIBA-lid nimmer 
aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van 
dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, het STIBA-lid te vrijwaren tegen 
aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze 
geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende 
gebruiksvoorschriften. 
 
11. Aansprakelijkheid 
11.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor het STIBA-lid rechtens aansprakelijk 
kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders 
meebrengen, dat de aansprakelijkheid van het STIBA-lid het factuurbedrag niet te boven gaat. 
 
11.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere 
indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden 
verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, 
behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen. 
 
11.3 Behoudens voor zover op het STIBA-lid enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van 
Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper het STIBA-lid tegen 
vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden 
tengevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van het STIBA-lid in het kader van 
de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat het STIBA-lid in de 
verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden. 
 
11.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt het STIBA-lid alle gewenste 
medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade 
waarvoor vergoeding wordt gevorderd. 
 
11.5 Artikel 9 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing. 
 
12. Ontbinding 
 
12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluitend plaats door een 
schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een 
schriftelijke ontbindingsverklaring tot het STIBA-lid richt, zal de koper te allen tijde eerst het 
STIBA-lid schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om 
alsnog zijn verplichtingen deugdelijk na te komen. 
 
12.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn 
verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn 
verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot 
opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet. 
 
12.3 Indien het STIBA-lid instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar 
zijde, heeft deze het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde 
winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. 
 
12.4 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen 
aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door het STIBA-lid verrichte prestaties en 
heeft het STIBA-lid onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties 
onverminderd het recht van het STIBA-lid om haar prestaties ongedaan te maken en 
schadevergoeding te vorderen.